Trusted

Tải 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요)

Mua sắm / By 준파-인터넷마케팅플래너
Cập nhật: 3 tháng 4, 2015
Cài đặt 10 - 50
Version hiện tại 0.0.1
Yêu cầu Android 2.3.3 trở lên

Mô tả 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요) v0.0.1

운영중인 쇼핑몰/홈페이지를 앱스토어를 통해서도 홍보할수 있습니다.

홈페이지 : http://malltoapp.com

스마트폰 사용자가 4000만명이(2014.11월기준) 넘어섰습니다. 우리나라 전체인구 4천900만명중 80%이상이 스마트폰을 이용하고 있습니다.

구체적인 통계를 인용하지 않더라도, 온라인쇼핑몰을 통해서 구매하는 사용자 대부분은 스마트폰을 이용하고 있으며, 이들 계층은 스마트폰APP 이용에 매우 적극적인것은 누구나 잘 알고 있습니다.
대부분의 쇼핑몰은 트위터,페이스북,카카오스토리등 다양한 홍보채널에 시간과 비용을 들여 홍보를 하고 있습니다. 운영중인 쇼핑몰을 APP으로 변환하여 홍보를 하신다면, 손쉽게 홍보채널을 늘릴수 있을뿐 아니라 여러가지 장점이 있습니다.

APP운영시 장점
1. 홍보채널의 증가(SNS처럼 시간을 들이지 않음)
2. 스마트폰 바탕화면 단축아이콘 생성
3. 푸시알림 무료 발송

Tìm kiếm: Tải game 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요), tải game 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요) miễn phí , tải 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요) cho điện thoại, tải 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요) bản mới nhất, Tải game 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요) về máy, tải game 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요) apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 몰투앱(쇼핑몰/홈페이지를 앱으로 만드세요)

0
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.