Trusted

Tải 아티스티 Artisty

Nghệ thuật và thiết kế / By Artisty Inc.
Cập nhật: 14 tháng 11, 2017
Cài đặt 1.000 - 5.000
Version hiện tại 1.8.0
Yêu cầu Android 2.3.3 trở lên

Mô tả 아티스티 Artisty v1.8.0

REAL ART by REAL PEOPLE

아티스티는 수많은 신진작가들이 그들의 창의적인 예술작품을 세상에 드러내고, 다른 사람들과 공유할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 그림을 즐기고 싶은 사람들은 아티스티를 통해 다양한 작품을 편하게 감상하고 소장할 수 있습니다.


- ORIGINAL PAINTING
아티스티에서는 세상에 하나뿐인 신진작가의 원화를 만날 수 있습니다. 원화(Original Painting)는 흔히 볼 수 있는 프린팅, 디지털 작품과는 차별되는 고유성과 감동을 가지고 있습니다. 작품에서 보여지는 붓터치와 질감 하나하나에서 작가의 의도와 표현을 비로소 느낄 수 있는 것입니다. 그림을 직접 소장해 본 사람의 90%이상이 재구매를 희망합니다. 그림이 주는 감동은 말그대로 '예술'입니다.


- SOCIAL EFFECT
과거에는 미술품의 구입목적이 주로 부유층의 사치 또는 투자 개념이었으며, 현재까지도 이러한 목적이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이에 따라 미술품의 가격이 작품 자체에 의해 결정되기보다는, 작가의 명성과 갤러리의 마케팅에 의존되는 경향이 커졌고, 소수계층만이 미술을 즐기는 문화가 당연시되어 버렸습니다.
이러한 문화적, 구조적 이유 때문에 실력이 있는 수많은 신진작가들이 그들의 창의력과 실력을 발휘할 기회가 매우 좁아졌으며, 이른바 스펙쌓기에 쫒아가거나, 아니면 전업작가의 길을 포기할 수 밖에 없는 상황입니다. 또한, 미술 문화를 향유하고자 하는 대중(Art Lover)들도 미술과의 접점을 찾을 수 없는 상황이 되어 버렸습니다.
인류가 발전하기 위해서는 예술창작활동이 융성해져야 하며, 이를 위해서는 지속적인 신진작가의 발굴과 누구나 미술을 즐길 수 있는 환경이 필요합니다.
아티스티는 그들의 예술활동을 조금이라도 도울 수 있는 플랫폼을 통해 아티스트와 대중들 모두에게 새로운 미술 문화를 제시합니다.

Tìm kiếm: Tải game 아티스티 Artisty, tải game 아티스티 Artisty miễn phí , tải 아티스티 Artisty cho điện thoại, tải 아티스티 Artisty bản mới nhất, Tải game 아티스티 Artisty về máy, tải game 아티스티 Artisty apk

Xem thêm

Click link bên dưới để tải về máy

Tải về máy

Khách hàng đánh giá cho 아티스티 Artisty

4,6
17
5
14
4
1
3
1
2
0
1
1
Good App Guaranteed!

Good App Guaranteed!

This application passed the security test for virus, malware and other malicious attacks and doesn't contain any threats.